Đối thoại giữa Hiệu trưởng với Học sinh sinh viên lần thứ nhất, năm học 2021-2022.